#ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (SMSS)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
เพื่อสนับสนุนโครงการโรงเรียนประชารัฐ


1. ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)
2. ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว
3. ชุมชนบ้านห้วยแย้
4. ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
5. บ้านซับใหม่
6. บ้านตาล
7. บ้านนาประชาสัมพันธ์
8. บ้านสะพานยาว
9. บ้านเกาะมะนาว
10. หัวสระวิทยา
11. โคกหินตั้งศึกษาศิลป์
12. โคกเพชรวิทยาคาร


สนับสนุนโดย :
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3