ระบบบริหารจัดการ Smart School


ที่
รหัส รร.
ชื่อโรงเรียน
เข้าใช้งานระบบ
1 36030001 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) เข้าสู่ระบบ
2 36030002 บ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์) เข้าสู่ระบบ
3 36030003 บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) เข้าสู่ระบบ
4 36030004 บ้านร่วมมิตร เข้าสู่ระบบ
5 36030005 บ้านท่าแตง เข้าสู่ระบบ
6 36030006 บ้านเดื่อ เข้าสู่ระบบ
7 36030007 บ้านสำโรงโคก เข้าสู่ระบบ
8 36030008 จัตุรัสวิทยานุกูล เข้าสู่ระบบ
9 36030009 บ้านมะเกลือโนนทอง เข้าสู่ระบบ
10 36030011 บ้านหลุบงิ้ว เข้าสู่ระบบ
11 36030012 บ้านสระสี่เหลี่ยม เข้าสู่ระบบ
12 36030013 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา เข้าสู่ระบบ
13 36030014 บ้านขามราษฎร์นุกูล เข้าสู่ระบบ
14 36030015 บ้านโนนคร้อ เข้าสู่ระบบ
15 36030016 บ้านใหม่นาดี เข้าสู่ระบบ
16 36030018 บ้านนา เข้าสู่ระบบ
17 36030019 บ้านหนองลูกช้าง เข้าสู่ระบบ
18 36030020 บ้านงิ้ว เข้าสู่ระบบ
19 36030021 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) เข้าสู่ระบบ
20 36030022 บ้านห้วยยาง เข้าสู่ระบบ
21 36030023 บ้านหนองหญ้าข้าวนก เข้าสู่ระบบ
22 36030024 บ้านดอนละนาม เข้าสู่ระบบ
23 36030025 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) เข้าสู่ระบบ
24 36030026 กันกงบ้านลี่สามัคคี เข้าสู่ระบบ
25 36030027 บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) เข้าสู่ระบบ
26 36030028 บ้านส้มป่อย เข้าสู่ระบบ
27 36030029 บ้านโนนเชือก เข้าสู่ระบบ
28 36030030 บ้านหนองม่วง เข้าสู่ระบบ
29 36030031 บ้านห้วยบง เข้าสู่ระบบ
30 36030032 บ้านห้วย เข้าสู่ระบบ
31 36030033 บ้านหนองโดน เข้าสู่ระบบ
32 36030034 บ้านยางเครือ เข้าสู่ระบบ
33 36030035 บ้านร้านหญ้า เข้าสู่ระบบ
34 36030036 บ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง) เข้าสู่ระบบ
35 36030037 บ้านโนนฝาย เข้าสู่ระบบ
36 36030039 ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) เข้าสู่ระบบ
37 36030040 บ้านหนองลุมพุก เข้าสู่ระบบ
38 36030041 บ้านโสกรวกหนองซึก เข้าสู่ระบบ
39 36030042 บ้านหนองโสน เข้าสู่ระบบ
40 36030043 บ้านทามจาน เข้าสู่ระบบ
41 36030044 ชุมชนบัวบานสามัคคี เข้าสู่ระบบ
42 36030045 บ้านโคกโต่งโต้น เข้าสู่ระบบ
43 36030047 บ้านหนองบัวใหญ่ เข้าสู่ระบบ
44 36030048 บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) เข้าสู่ระบบ
45 36030049 บ้านหนองไผ่ล้อม เข้าสู่ระบบ
46 36030050 บ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง) เข้าสู่ระบบ
47 36030051 บ้านเกาะมะนาว เข้าสู่ระบบ
48 36030052 จอมแก้ววิทยา เข้าสู่ระบบ
49 36030053 โคกเพชรวิทยาคาร เข้าสู่ระบบ
50 36030054 โคกสำราญราษฎร์อำนวย เข้าสู่ระบบ
51 36030055 บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) เข้าสู่ระบบ
52 36030056 บ้านซับยาง เข้าสู่ระบบ
53 36030057 บ้านหนองตะครอง เข้าสู่ระบบ
54 36030058 ปากจาบวิทยา เข้าสู่ระบบ
55 36030059 บ้านโคกสะอาด เข้าสู่ระบบ
56 36030060 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ เข้าสู่ระบบ
57 36030061 บ้านโปร่งมีชัย เข้าสู่ระบบ
58 36030062 บ้านกุดตาลาด เข้าสู่ระบบ
59 36030063 โคกเริงรมย์ศิลปาคาร เข้าสู่ระบบ
60 36030064 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) เข้าสู่ระบบ
61 36030065 บ้านหนองตะไก้ เข้าสู่ระบบ
62 36030066 ชุมชนชวนวิทยา เข้าสู่ระบบ
63 36030067 บ้านเสลาประชารัฐ เข้าสู่ระบบ
64 36030068 หินตั้งพิทยากร เข้าสู่ระบบ
65 36030069 บ้านห้วยทราย เข้าสู่ระบบ
66 36030071 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) เข้าสู่ระบบ
67 36030072 บ้านตาล เข้าสู่ระบบ
68 36030073 วังกะอาม เข้าสู่ระบบ
69 36030075 บ้านหนองอีหล่อ เข้าสู่ระบบ
70 36030076 บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) เข้าสู่ระบบ
71 36030077 บ้านกลอยสามัคคี เข้าสู่ระบบ
72 36030078 หนองกกสามัคคี เข้าสู่ระบบ
73 36030079 ชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) เข้าสู่ระบบ
74 36030080 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) เข้าสู่ระบบ
75 36030081 บ้านหนองผักแว่น เข้าสู่ระบบ
76 36030082 บ้านทองคำพิงวิทยา เข้าสู่ระบบ
77 36030083 บ้านโคกแฝกดอนทะยิง เข้าสู่ระบบ
78 36030084 หัวสระวิทยา เข้าสู่ระบบ
79 36030085 เขาดินพิทยารักษ์ เข้าสู่ระบบ
80 36030086 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) เข้าสู่ระบบ
81 36030087 บ้านหนองดง เข้าสู่ระบบ
82 36030088 หนองประดู่วิทยา เข้าสู่ระบบ
83 36030089 บ้านโคกแสว เข้าสู่ระบบ
84 36030090 บ้านละหานค่าย เข้าสู่ระบบ
85 36030091 บ้านตะลอมไผ่ เข้าสู่ระบบ
86 36030092 บ้านหนองจาน เข้าสู่ระบบ
87 36030093 บ้านโคกสะอาด เข้าสู่ระบบ
88 36030095 โป่งขุนเพชร เข้าสู่ระบบ
89 36030096 บ้านดอนกอก เข้าสู่ระบบ
90 36030098 บ้านวังตะเฆ่ เข้าสู่ระบบ
91 36030099 บ้านวังกะทะ เข้าสู่ระบบ
92 36030100 บ้านหัวสะพาน เข้าสู่ระบบ
93 36030101 บ้านวังอ้ายจีด เข้าสู่ระบบ
94 36030102 บ้านสำนักตูมกา เข้าสู่ระบบ
95 36030103 บ้านท่าโป่ง เข้าสู่ระบบ
96 36030104 บ้านท่าโป่ง สาขาบ้านหลังสัน เข้าสู่ระบบ
97 36030105 บ้านวังกะทะ สาขาบ้านวังอุดม เข้าสู่ระบบ
98 36030106 บ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง เข้าสู่ระบบ
99 36030107 บ้านท่าศิลา เข้าสู่ระบบ
100 36030108 บ้านหนองตานา เข้าสู่ระบบ
101 36030109 บ้านโสกปลาดุก เข้าสู่ระบบ
102 36030110 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) เข้าสู่ระบบ
103 36030111 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว เข้าสู่ระบบ
104 36030112 บ้านหัวหนอง เข้าสู่ระบบ
105 36030113 บ้านปากค่ายช่องแมว เข้าสู่ระบบ
106 36030114 บ้านหนองโจด เข้าสู่ระบบ
107 36030115 ชุมชนบ้านห้วยแย้ เข้าสู่ระบบ
108 36030116 บ้านหนองกองแก้ว เข้าสู่ระบบ
109 36030117 บ้านห้วยยางดี เข้าสู่ระบบ
110 36030118 บ้านห้วยไฮ เข้าสู่ระบบ
111 36030119 บ้านแจ้งใหญ่ เข้าสู่ระบบ
112 36030120 บ้านใหม่สามัคคี เข้าสู่ระบบ
113 36030121 บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาโคกอนุ เข้าสู่ระบบ
114 36030122 บ้านน้ำลาด เข้าสู่ระบบ
115 36030123 บ้านนาประชาสัมพันธ์ เข้าสู่ระบบ
116 36030124 บ้านวังตาท้าว เข้าสู่ระบบ
117 36030125 บ้านเสลี่ยงทอง เข้าสู่ระบบ
118 36030126 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ เข้าสู่ระบบ
119 36030127 บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาห้วยน้อย เข้าสู่ระบบ
120 36030128 หินฝนวิทยาคม เข้าสู่ระบบ
121 36030129 บ้านโคกสะอาด เข้าสู่ระบบ
122 36030130 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต) เข้าสู่ระบบ
123 36030131 บ้านวังอ้ายคง เข้าสู่ระบบ
124 36030132 วังใหม่พัฒนา เข้าสู่ระบบ
125 36030133 บ้านวังตาเทพ เข้าสู่ระบบ
126 36030134 วังโพธิ์สว่างศิลป์ เข้าสู่ระบบ
127 36030135 บ้านไร่พัฒนา เข้าสู่ระบบ
128 36030136 บ้านโคกกระเบื้องไห เข้าสู่ระบบ
129 36030137 บ้านหนองใหญ่ เข้าสู่ระบบ
130 36030138 บ้านโนนสำราญ เข้าสู่ระบบ
131 36030139 บ้านโนนสวรรค์ เข้าสู่ระบบ
132 36030140 บ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์ เข้าสู่ระบบ
133 36030141 บ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน เข้าสู่ระบบ
134 36030142 บ้านสะพานหิน เข้าสู่ระบบ
135 36030143 บ้านโป่งนกพิทยา เข้าสู่ระบบ
136 36030144 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา เข้าสู่ระบบ
137 36030145 บ้านสะพานยาว เข้าสู่ระบบ
138 36030146 บ้านศิลาทอง เข้าสู่ระบบ
139 36030147 บ้านบุ่งเวียนวิทยา เข้าสู่ระบบ
140 36030148 บ้านไทรงาม เข้าสู่ระบบ
141 36030149 ซับมงคลวิทยา เข้าสู่ระบบ
142 36030150 บ้านวังมน เข้าสู่ระบบ
143 36030151 ซับถาวรพัฒนา เข้าสู่ระบบ
144 36030152 บ้านโคกไค เข้าสู่ระบบ
145 36030153 บ้านยางเกี่ยวแฝก เข้าสู่ระบบ
146 36030155 บ้านซับหมี เข้าสู่ระบบ
147 36030157 บ้านห้วยเกตุ เข้าสู่ระบบ
148 36030158 บ้านยางเตี้ยโคกรัง สาขาบ้านหนองหินสามัคคี
149 36030159 อนุบาลเทพสถิต เข้าสู่ระบบ
150 36030161 บ้านดงลาน เข้าสู่ระบบ
151 36030162 บ้านช่องสำราญ เข้าสู่ระบบ
152 36030163 บ้านซับไทร เข้าสู่ระบบ
153 36030164 บ้านยางเตี้ยโคกรัง เข้าสู่ระบบ
154 36030165 บ้านประดู่งาม เข้าสู่ระบบ
155 36030166 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว เข้าสู่ระบบ
156 36030167 บ้านหนองจะบก เข้าสู่ระบบ
157 36030168 บ้านโนนมะกอกงาม เข้าสู่ระบบ
158 36030169 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ เข้าสู่ระบบ
159 36030171 บ้านวังคมคาย เข้าสู่ระบบ
160 36030172 ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล เข้าสู่ระบบ
161 36030174 บ้านหนองดินดำ เข้าสู่ระบบ
162 36030175 บ้านขี้เหล็ก เข้าสู่ระบบ
163 36030176 บ้านหนองขาม เข้าสู่ระบบ
164 36030177 บ้านหนองแขม เข้าสู่ระบบ
165 36030178 บ้านโกรกกุลา เข้าสู่ระบบ
166 36030179 บ้านสามหลักพัฒนา เข้าสู่ระบบ
167 36030180 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร เข้าสู่ระบบ
168 36030181 บุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี เข้าสู่ระบบ
169 36030182 รังงามวิทยา เข้าสู่ระบบ
170 36030183 บ้านหนองตอ เข้าสู่ระบบ
171 36030184 ดอนเปล้าศึกษา เข้าสู่ระบบ
172 36030185 บ้านโสกคร้อ เข้าสู่ระบบ
173 36030186 บ้านหนองผักชี เข้าสู่ระบบ
174 36030187 บ้านบะเสียว เข้าสู่ระบบ
175 36030188 บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) เข้าสู่ระบบ
176 36030189 ซับใหญ่วิทยาคม เข้าสู่ระบบ
177 36030191 บ้านซับเจริญสุข เข้าสู่ระบบ
178 36030192 บ้านวังพง เข้าสู่ระบบ
179 36030193 บ้านบุฉนวน เข้าสู่ระบบ
180 36030194 บ้านโนนสะอาด เข้าสู่ระบบ
181 36030195 บ้านตลุกคูณพัฒนา เข้าสู่ระบบ
182 36030197 บ้านเขื่อนลั่น เข้าสู่ระบบ
183 36030198 บ้านหนองนกเขียน เข้าสู่ระบบ
184 36030199 บ้านซับใหม่ เข้าสู่ระบบ
185 36030200 บ้านวังกุง เข้าสู่ระบบ
186 36030201 บ้านวังขอนสัก สาขาซับสายออประชาอุปถัมภ์
187 36030202 บ้านท่ากูบ เข้าสู่ระบบ
188 36030203 บ้านโป่งเกต เข้าสู่ระบบ
189 36030204 บ้านวังขอนสัก เข้าสู่ระบบ
190 36030205 บ้านท่าชวน เข้าสู่ระบบ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 0-4405-6385 ต่อ 108
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์